Play Video

PROJEKTI I MARINËS TURISTIKE TË DURRËSIT

Në datën 10 Gusht 2022, në prani të Kryeministrit Edi Rama dhe Zëvendës-Kryeministres Belinda Balluku, u nënshkrua Memorandumi i mirëkuptimit për zhvillimin e marinës turistike të Durrësit, mes Z. Mohamed Alabbar, Administrator dhe përfaqësues i “Eagle Hills Real Estate Development”, dhe Z. Erlis Hereni, Administrator dhe përfaqësues i “Albanian Seaports Development Company”, shoqëri aksionare në pronësi të Autoritetit Portual Durrës e krijuar për të siguruar mbarëvajtjen e zhvillimit të projektit

Play Video

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare ( CEMA) është një iniciativë e themeluar nga Autoriteti Portual Durrës me partner Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Insitutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me mbështetjen e Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë.

Siguria Kunder Zjarrit zjarr

Siguria Navigacionale navigacionale

Siguria në punë sigpune

Siguria Portuale fspd

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit (PMNZSH)

Në Autoritetin Portual Durrës PMNZSH është një strukturë në varësi të Drejtorisë Ekzekutive të APD-së dhe e mbështet veprimtarinë e saj në ligjin  nr. 8766 dt. 05-04-2001 të PMNZSH-së, VKM  nr. 289 dt. 27-06-2002 për  riorganizimin e PMNZSH-së në objektet me rëndësi ekonomike dhe në rregulloren e brendshme të APD-së.PMNZSH ka si qëllim parandalimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve e të pronës nga rreziku i zjarrit, kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë, dhënien e asistencës teknike, si dhe ndërhyrjen…

Siguria navigacionale

Sinjalistika detare (fenerët ndricues) e cila mbulohet nga Shërbimi Hidrografik Shqiptar dhe orienton drejt të gjitha anijet (mjetet lundruese) që i afrohen portit dhe radës së Durrësit për të shmangur përplasjet apo rënien në cekëtinë.
Të dhëna më të hollësishme mbi sa më sipër janë të pasqyruara në hartat navigacionale të cilat disponohen nga Shërbimi Hidrografik.

Siguria në punë

Autoriteti Portual për mbrojtjen e sigurisë teknike, kërkon shërbim të kualifikuar të mbrojtjes teknike dhe kushteve të punës. Portet konsiderohen si vende me nivel të lartë rreziku gjatë kryerjes së operacioneve që zhvillohen brenda tij. Për këtë qëllim, Autoriteti Portual punon në përputhje me ligjin e portit dhe ligjet e rregullat shqiptare “Mbi sigurinë dhe shëndetin në vëndin e punës” si dhe në përputhje me të gjitha standardet aktuale ndërkombëtare ku aderon Shqipëria.

Siguria Portuale

Autoriteti Portual Durrës është përgjegjës për sigurinë në port. FSPD ka për detyrë mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e infrastukturës, objekteve dhe vlerave të portit. Krijimin e nje mjedisi të sigurt dhe të përshtatshëm për Autoritetin Portual dhe operatorët e tjerë të cilët veprojnë në hapësirën e portit gjatë 24 orëve është objektivi kryesor i FSPD (Forca e Sigurisë Portuale Durrës).   

Antarësime

Çertifikatat ISO

ISO 9001:2015

Menaxhimi i cilësisë

ISO 14001: 2015

MENAXHIMI I MJEDISIT

ISO 45001: 2018

MENAXHIMI I SIGURISË SHE SHËNDETIT NË PUNË

ISO 50001:2018

MENAXHIMI DHE EFIÇENCA E ENERGJISË

Porti ynë po evoluon gjatë gjithë kohës.

Smart Port

Jemi duke kërkuar vazhdimisht mënyra për ta bërë portin më efikas dhe më të qëndrueshëm.

Transparenca

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Autoritetit Portual Durrës.

Hyrja në port

Autoriteti Portual dhe partnerët e tij punojnë së bashku për të siguruar që porti të mbetet i arritshëm.

Siguria

Siguria portuale është prioriteti ynë kryesor.
Copyright © 2023 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved