01/09/2022
Publikime

NJOFTIM/ Shpallje vendi vakant Punonjës Pastrimi pranë Sektorit të Mirëmbajtjes së godinave/ 1 shtator 2022

Në vijim të zbatimit të procedures “ Rolet Organizative, Përgjegjësite dhe Autoritet” miratuar me Urdhrin e Brendshëm Nr. 3514/2, date 22.12.2020, i ndryshuar me U.B Nr. 711, datë 02.03.2021, APD  shpall nje vend vakant pune “Punonjës Pastrimi”, prane Sektorit te Mirembajtjes se Godinave, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese.

Dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga aplikantët brenda datës 07.09.2022

 1. Librezë Pune.
 2. Fotokopje e Librezës së Kontributeve.
 3. Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike
 4. Fotokopje Leje Drejtimi
 5. Fotokopje e Kartës së Identitetit
 6. Certifikatë Familjare. 
 7. Raport mjeko-ligjor (i aftë për punë) 
 8. Vërtetim Banimi.       
 9. Curriculum Vitae
 10. Diplomë e noterizuar + Listë notash e noterizuar
 11. 3 Foto 
 12. Vërtetim  Prokurorie
 13. Vërtetim Përmbarimi
 14. Vërtetim Gjykate
 15. Dëshmi penaliteti

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE

 1. Pastrimi dhe mirëmbajtja e ambjenteve të institucionit të APD.
 2. Të sigurohet që të gjitha zonat që janë nën përgjegjësine e tij/saj jane të mirëmbajtura në nivelet më të larta të pastërtisë dhe rregullësisë.
 3. Të mirëmbaje uniformën dhe kujdes në shpërdorimin e materialeve të punës.
 4. Përgjigjet për pastrimin e ambjenteve të institucionit të APD.
 5. Kryen detyra të tjera përkatëse të ngarkuara nga eprori direkt apo eprorët të një niveli më të lartë.

PARAKUSHTET:

 1. Dëftesë Pjekurie e Noterizuar, ose e nivelit të mesëm.

 

Lini një Përgjigje

Copyright © 2023 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved