21/06/2022
Publikime

NJOFTIM/ Shpallje vendi vakant Punonjës Operativ pranë Sektorit të Mirëmbajtjes së godinave/ 21 qershor 2022

Në vijim të zbatimit të procedures “ Rolet Organizative, Përgjegjësite dhe Autoritet” miratuar me Urdhrin e Brendshëm Nr. 3514/2, date 22.12.2020, i ndryshuar me U.B Nr. 711, datë 02.03.2021, APD  shpall nje vend vakant pune “Punonjës operativ (Marangoz)”, prane Sektorit te Mirembajtjes se Godinave, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese.

Dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga aplikantët brenda datës 27.06.2022

 1. Librezë Pune.
 2. Fotokopje e Librezës së Kontributeve.
 3. Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike
 4. Fotokopje Leje Drejtimi
 5. Fotokopje e Kartës së Identitetit
 6. Certifikatë Familjare. 
 7. Raport mjeko-ligjor (i aftë për punë) 
 8. Vërtetim Banimi.       
 9. Curriculum Vitae
 10. Diplomë e noterizuar + Listë notash e noterizuar
 11. 3 Foto 
 12. Vërtetim  Prokurorie
 13. Vërtetim Përmbarimi
 14. Vërtetim Gjykate
 15. Dëshmi penaliteti

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE

 1. –Ndjek punën për eleminimin dhe riparimin dhe sjelljen ne gjendje të kënaqshme nga sistemi mainserver të cilat ja delegon personeli menaxhues.
 2. –Punon për kryerjen e shërbimeve dhe riaprimeve duke hartuar me brigadierin një plan ndërhyrje për të realizuar riparimet në kohën dhe cilësine e duhur.
 3. –Për defekte të renda të infrastrukturës do të bashkerendoj punën me institucionet përkatese për të rikthyher në gjendje të mirë teknike infrastrukturën.
 4. –Përgjigjet për disiplinën në punë dhe për plotësimin e detyrave të marra me anë të urdherave ditor të nxjerrë nga Main Saver.
 5. – Është përgjegjës për të gjithë veglat dhe të gjithë bazën materiale që do të duhet për realizimin e një detyre e ngarkuara nga sistemi.
 6. – Në bashkëpunim me personelin menaxhues evidenton, harton listat e pjesëve hidraulike, për ndërtim, elektrike për ditën, muajin pasardhës.
 7. – Zbaton rregullat e sigurimit teknik dhe shëndetit në punë dhe të punës në lartësi.

PARAKUSHTET:

 1. Diplomë ose Dëftesë Pjekurie e Noterizuar, ose e nivelit të mesëm

KRITERET E PËRZGJEDHJES:

 1. Deshmi kategorie, kualifikime, njohuri, trajnime të cilat ndihmojnë në efikasitetin e punës.

Lini një Përgjigje

Copyright © 2022 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved