22/06/2022
Publikime

NJOFTIM PËR SHPALLJE TË VENDIT VAKANT “NDIHMËS MJEK”, PRANË NJËSISË EPIDEMIOLOGJIKE, DIVIZIONIONI I STANDARTEVE, SHËNDETIT DHE EMERGJENCAVE / 22 qershor 2022

Në vijim të zbatimit të procedurës “ Rolet Organizative, Përgjegjësitë dhe Autoritet” miratuar me Urdhrin e Brendshëm Nr. 3514/2, date 22.12.2020, i ndryshuar me U.B Nr. 711, date 02.03.2021,  APD shpall një vend vakant “NDIHMËS MJEK”, pranë PRANË NJËSISË EPIDEMIOLOGJIKE, DIVIZIONIONI I STANDARTEVE, SHËNDETIT DHE EMERGJENCAVE.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet Brenda datës 28.06.2022.

 1. Librezë Pune.
 2. Fotokopje e Librezës së Kontributeve.
 3. Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike
 4. Fotokopje e Kartës së Identitetit
 5. Certifikatë Familjare. 
 6. Raport mjeko-ligjor (i aftë për punë) 
 7. Vërtetim Banimi.       
 8. Curriculum Vitae
 9. Diplomë e noterizuar + Listë notash e noterizuar
 10. Çertifikatë, Titull,  nga Ministria e Financave si “Auditues i Brendshëm i Sektorit Publik”
 11. 3 Foto 
 12. Vërtetim  Prokurorie
 13. Vërtetim Përmbarimi
 14. Vërtetim Gjykate
 15. Dëshmi penaliteti

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore – Ndihmes Mjeku

-Merr pjesë në grupin e praktikave të detit çdo ditë, në port ose në radë.
– Kryen kontrollin e higjenës sanitare në anije.
-Merr informacion nga kapiteni i anijes për gjëndjen shëndetsore të personelit, si dhe shikon dokumentacionin të cilën e sjell tek Drejtuesi i Njësisë për vazhdimin e proçedurave të mëtejshme.
-Shoqëron mjekët në inspektimin e anijeve si grup pune.
-Merr pjesë në procesin e monitorimit për dezinsektimin, dezinfektimin dhe deratizimin e anijeve ose sektorëve të tjerë sipas rastit.
-Gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij, performanca duhet të bazohet midis të tjerash edhe tek Kodi i Etikës dhe disiplinës në punë.
-Angazhohet për zbatimin rigoroz të disiplinës në punë.

Arsimimi dhe eksperienca

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm mjekësor.
Kualifikime shtesë, trajnime, aftësi, njohuri, atribute personale, mjeshtëri dhe/ose përvojë që do të jepte një performancë efikase më të lartë të punës.

Lini një Përgjigje

Copyright © 2023 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved