23/03/2022
Publikime

APD shpall vendin vakant “Bojaxhi”, pranë Sektorit të Mirëmbajtjes së Godinave, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Divizioni i Financës dhe Administrimit / 18 Mars 2022

Në vijim të zbatimit të procedurës “ Rolet Organizative, Përgjegjësitë dhe Autoritet” miratuar me Urdhrin e Brendshëm Nr. 3514/2, date 22.12.2020, i ndryshuar me U.B Nr. 711, date 02.03.2021,  APD shpall një vend vakant pune “Specialist” prane Sektorit të Kontratave Koncesionare, Drejtoria e Kontratave, Divizioni Juridik.

Dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga aplikantet brenda datës 24.03.2022:

Librezë Pune.

Fotokopje e Librezës së Kontributeve.

Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike

Fotokopje Leje Drejtimi

Fotokopje e Kartës së Identitetit

Certifikatë Familjare.

Raport mjeko-ligjor (i aftë për punë)

Vërtetim Banimi.

Curriculum Vitae

Diplomë e noterizuar + Listë notash e noterizuar

3 Foto

Vërtetim  Prokurorie

Vërtetim Përmbarimi

Vërtetim Gjykate

Dëshmi penaliteti

Lini një Përgjigje

Copyright © 2022 Autoriteti Portual Durres . All Rights Reserved